Vydavateľstvo Alfa a Omega

Stránka sa pripravuje

http://www.alfaaomega.com/

Publikácie Vydavateľstva Alfa a Omega

Je veľa kníh o úspechu, podnikaní, hľadaní rovnováhy v živote, manažmente času a zjednodušovaní života a práce. Nechceme opakovať rady, ktoré si môžete nájsť a prečítať sami. Chceme vás pozvať na cestu, ktorou prechádzame my dvaja – na ceste hľada­nia zmyslu a pokoja v živote, objavovania krásy v každej minúte, posilňovania toho dobrého, čo je v nás a vyhýbania sa tomu, čo nás oslabuje. Keď budete čítať túto knižku, zabudnite na svoje projekty, zoznamy úloh a termínov a skúste si predstaviť, že máte iba jeden jediný projekt – váš vlastný život.

Autori

 

 

 

 

 

 

 • Slovenská mariánska cesta
  Sprievodca pre pútnikov

Ponúkame Vám Sprievodcu pre pútnikov po Slovenskej mariánskej ceste z Gaboltova do Šaštína.
Viac informácií o Slovenskej mariánskej ceste nájdete tu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Posvätný ruženec – omaľovánka


Ponúkame Vám omaľovánku so všetkými 20 tajomstvami posvätného ruženca. Omaľovánka je vhodná pre deti od 4 rokov i ako katechetická pomôcka na vyučovanie či stretká. V úvode nájdete návod ako sa modliť ruženec s deťmi a krátky popis ku každému ružencu. Kresby do omaľovánky nakreslil Marián Rudinec. Omaľovánku schválil promótor pre ruženec na Slovensku dominikán fr. Melichar Matis.

 

 

 

 • V edícii PRSTEŇ A KĽÚČ doteraz vyšlo:
  Ján Košturiak: Kresťania a podnikanie
  Miroslav Saniga: Podnikanie v súlade s prírodou – Ako sa učiť podnikať od manažérky prírody
  Richard Koiš, Peter Mesároš: Právne minimum začínajúceho podnikateľa
  Ivana Tvrdovská: Ako začať? Začať!
  Ľubomír Klieštik: Moja cesta
  Michal Mária Kukuča OSB: Osoba a podnikanie – Benedikt z Nursie a Karol Wojtyła pre podnikateľov
  Juraj Jordán Dovala: Kamene života – Spiritualita práce a podnikania
  Štefan a Mária Súkenikovci: Podnikanie a rodina

Publikácia Podnikanie v súlade s prírodous podnadpisom Ako sa učiť podnikať od manažérky prírody… od Miroslava Sanigu vyšla v januári 2015 v edícii PRSTEŇ A KĽÚČ.

Publikácia Právne minimum začínajúceho podnikateľa dvojice autorov Richarda Koiša aPetra Mesároša vyšla vo februári 2015 v edícii PRSTEŇ A KĽÚČ.
 • Kresťania a podnikanie
  Ján Košturiak

Úvodná publikácia edície PRSTEŇ A KĽÚČ edície publikácií pre podnikateľov.

Touto malou knižkou vás chcem pozvať na cestu premýšľania o tom, prečo sme prišli na tento svet a čo by sme mali na ňom vykonať. Sme podnikatelia, každý z nás ma prsteň a kľúč od Pána k spravovaniu časti jeho kráľovstva na tejto zemi. Rámec pre naše podnikanie nám dávajú vzťahy – k Bohu nad nami, k sebe samému a k ľuďom a veciam okolo nás. Budeme radi, ak sa pridáte do nášho spoločenstva, ktoré sa rozhodlo pripravovať brožúrky o podnikaní s kresťanskými hodnotami, stretávať sa a vzájomne sa posilňovať na tejto ceste.
Ján Košturiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Omaľovánky
  Kostoly v Žiline • Pútnické miesta Žilinskej diecézy • Pútnické miesta Slovenska

 • Listy k srdcu – Listy pre lásku
  br. Damián Marian Szulowski


Naše stretnutie s Ježišom
prináša veľa radosti,
ktorá pramení práve z kríža,
ktorý sa musíme z lásky
učiť niesť a prijímať.
Táto kniha je viac presiaknutá
ukrižovanou láskou.
Práve k nej sa približujeme,
aby sme boli svätí a neoblomní vo viere.
Ak sa oddáme celí Bohu,
On nám dá nahliadnuť do nášho srdca,
v ktorom môžeme nájsť
tajomstvo Kristovej lásky.

Dbaj na to, aby tvoj život bol svedectvom lásky.
Láska ktorá nebolela, nikdy nebola láskou.
Milovať znamená mať v srdci miesto pre každého.
Úsmev je najhlbšou pamiatkou pre tvoje srdce.

 

 • Kostol sv. Barbory, Žilina


V júli 2013 vyšla ďalšia zo série publikácií o žilinských kostolov – Kostol sv. Barbory – ktorý je súčasťou františkánskeho kláštora a v súčasnosti ho má v správe Rehoľa kazateľov (dominikánov). Fr. Melichar Jozef Matis, OP: „Novú publikáciu hodnotíme ako súhrn ucelených, hodnotných a doteraz nepublikovaných informácií o Kostole sv. Barbory. Na jej vyhotovení pracoval tím odborníkov – historici, pamiatkár a tiež heraldik. Kniha obsahuje množstvo fotografií, vrátane tých miest, ktoré doteraz neboli zverejnené, pretože boli objavené len nedávno. I to bol jeden z dôvodov dlhšej práce na jej príprave. Veríme, že sa stane obohatením a doplnením mnohých hodnotných informácií o tomto barokovom skvoste v našej Žilinskej diecéze.“

 

 

 

 

 • Kostol sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto


V edícii Kostoly vyšla v júni 2013 publikácia o Kostole sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste, najstaršom kostole celých Kysúc. Ako hovorí vdp. Pavol Mazúch, bývalý správca Farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste: „Hodnotná architektúra a umelecká výzdoba vyjadrujú krásu Božej lásky, ktorá sa nám sprítomňuje v našom kostole a napĺňa naše duše.“ Publikácia zachytáva historický prierez dejinami chrámu, približuje umeleckú hodnotu celého zariadenia kostola – od oltárov, cez maľby, krížovú cestu až po zvony a v neposlednom rade i Kaplnku sv. Kríža. Rovnako sa tiež snaží prehĺbiť i duchovné chápanie jednotlivých artefaktov nachádzajúcich sa v Kostole sv. Jakuba. „Nech je nám Kostol sv. Jakuba natrvalo znamením Božej prítomnosti medzi nami a prostriedkom spásy pre všetkých, ktorí doň vstupujú“ uzatvára svoj príhovor vdp. Mazúch.

 

 

 

 • Prvé kroky, prvé slová…
  Zo života Žilinskej diecézy
  2008 – 2013

Prvé kroky, prvé slová…Pri príležitosti 5. výročia Žilinskej diecézy sme v spolupráci s Biskupským úradom
v Žiline vydali knihu Prvé kroky, prvé slová… s podnadpisom Zo života Žilinskej diecézy 2008 – 2013. Kniha v obrazoch zachytáva život v Žilinskej diecéze od jej vzniku až po súčasnosť.

 

 

 

 

 

 

 • Cyrilometodská cesta pútnika

Pozvanie k zdravému pohybu a zároveň odpočinku pre telo i pre dušu. Publikácia ponúka sprevádzanie po miestach, kde sa rodila viera našich otcov a matiek. Ponúka trasy s mapovou dokumentáciou a informáciami o historických lokalitách, ktorými pútnická cesta prechádza. Sprievodca putovaním zároveň predkladá pútnikovi zamyslenia zo života sv. Cyrila a Metoda vo svetle Evanjelia a súčasného života.
Viac info na cm1150.webnode.sk.

 

 

 

 

 

 • Katedrála Najsvätejšej Trojice Žilina

Katedrála Najsvätejšej Trojice Žilina
Poslaním publikácie je priblížiť historický, kultúrny, umelecký a duchovný rozmer chrámu a jeho jednotlivých častí (hlavný oltár, bočné oltáre, sochy, obrazy, krížová cesta, maľby na stenách, organ…)

Ježiš hovorí: Ja som chrám.
Každý náš chrám ukrýva v sebe Krista ukrižovaného a zmŕtvychvstalého. Toto tajomstvo si pripomíname predovšetkým v každej sv. omši, kde sa s Kristom stretávame v Eucharistii. Pomôcť porozumieť mu nám však môžu i jednotlivé reliéfy nachádzajúce sa v našich kostoloch. Je preto prospešné a múdre poznať ich význam a históriu.

Recenzie

Dôstojný pán farár Peter Holbička v úvode publikácie hovorí:

„Na Božiu oslavu, z lásky k nemu a v túžbe po jeho blízkosti, si naši predkovia postavili chrám… Každý, kto vkročí do chrámu, by si mal uvedomiť, že vstupuje do domu Božieho. A veriaci zvlášť, že prichádza pred svojho Stvoriteľa a Pána, ktorý tu tajomne prebýva. Aby som viac cítil a prežíval jeho prítomnosť, má všetko v chráme dýchať krásou, velebou a povznášať môjho ducha.“

Ladislav Stromček, generálny vikár Žilinskej diecézy: „Vítam vydanie prvej zo série publikácií o žilinských kostoloch. Autorom sa podarilo vložiť do útlej brožúrky bohatý obsah. Tešíme sa na podobné spracovanie v prípade ostatných žilinských kostolov, aby sa do povedomia širšej verejnosti
dostávali historické fakty i poznanie kultúrnej hodnoty našich sakrálnych objektov.“
Poďakovanie

Veľká vďaka za spoluprácu na tomto diele patrí predovšetkým p. Ľubomírovi V. Prikrylovi za odbornú spoluprácu a historické podklady, vdp. Petrovi Holbičkovi, správcovi farnosti Žilina – mesto za ochotu a podporu; rovnako fotografovi Milanovi  Kosecovi za krásne zábery a tiežPetrovi Mikyškovi – kostolníkovi v Katedrále Najsvätejšej Trojice.