Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné pojmy

Prevádzkovateľ:
Alfa a Omega, s.r.o.
Dolná Tižina 286
013 04 Dolná Tižina

IČO:                 46667547,
DIČ:                 2023541036
IČ DPH:         nie sme platcami DPH

Email:             info@alfaaomega.sk
Telefón:         +421 903 148 094

Číslo účtu:   5030570998 / 0900 (Slovenská sporiteľňa)
IBAN:              SK45 0900 0000 0050 3057 0998

Zákazník:
Uživateľ online obchodu www.alfaaomega.sk, ktorý objednáva produkty na stránke Prevádzkovateľa.

Príjemca:
Osoba na adresu ktorej žiada Zákazník zaslať objednávku.

Objednávka:
Produkty, ktoré si Zákazník vyberie z aktuálnej ponuky, vloží ich do košíka a objednávku potvrdí. Objednávka vystavená na stránke www.alfaaomega.sk má pre Zákazníka záväzný charakter. V prípade potvrdenia objednávky (status: objednávka potvrdená) má zaväzujúci charakter aj pre Prevádzkovateľa.

Zásielka:
Zaslaná objednávka.

Adresa doručenia:
Miesto určené Zákazníkom, kam žiada Zákazník doručiť objednávku.

Spôsob objednania tovaru:
Zákazník má možnosť vybrať si na stránke Prevádzkovateľa produkty, ktoré si chce objednať. Po ukončení objednávky Zákazník potvrdí svoju voľbu a Prevádzkovateľ produkty odošle na adresu zvolenú Zákazníkom spolu s faktúrou, ktorá zahŕňa cenu za objednané produkty a cenu poštovného podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Platba:
Za objednané produkty môže Zákazník platiť nasledovne:

 • Úhrada prevodným príkazom resp. vkladom na účet – SK45 0900 0000 0050 3057 0998 (Slovenská sporiteľňa). Pri úhrade je dôležité uviesť správne variabilný symbol platby, ktorý je uvedený na faktúre. Ako variabilný symbol platby je potrebné uviesť číslo faktúry, ktorá sa nachádza v prijatej zásielke.

Poštovné na Slovensko

Podľa aktuálneho platného cenníka Slovenskej pošty.

Iné platby

 • balné – 0.00 €

Poštovné do zahraničia

Po objednávke Zákazníkom, Zákazník obdrží email s presnými podmienkami, pri platbe a odoslaní do zahraničia.

Náklady na prevod peňazí na účet zo zahraničia, hradí zákazník podľa podmienok vlastnej banky.
Dodacie lehoty a platby

 • Objednávka odchádza spravidla od nás do troch dní od objednania.
 • Na dlhšiu dodaciu lehotu bude Zákazník upozornený emailom.
 • V prípade, že ste si objednali viac titulov a niekoľko z nich chýba do skompletizovania objednávky a bude treba na ne čakať dlhšiu dobu, budeme Vás informovať. Zásielku je možné v tomto prípade rozdeliť na dve časti alebo viac častí.
 • Našu ponuku sa snažíme udržiavať čo najaktuálnejšiu. Avšak niektoré produkty na www.alfaaomega.sk môžu byť v čase objednania už vypredané. V prípade takejto situácie Vás budeme čo najskôr informovať
 • V prípade, že budete uhrádzať prevodom za produkty, ktoré už nie je možné zohnať z dôvodu vypredania, budete o tejto skutočnosti informovaný a peniaze Vám budú vrátené na účet, z ktorého bola vykonaná úhrada.

Dodacie podmienky a platby:

Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok Slovenskej pošty. Poplatky za doručenie sú zahrnuté vo faktúre, ktorú obdržíte v zásielke. V prípade objemnejších objednávok, spravidla nad 7 kg, si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo prekonzultovať výšku poštovného so Zákazníkom. Toto právo sa uplatňuje iba pri špecifických objednávkach
V prípade, že Príjemca odmietne prevziať zásielku, Prevádzkovateľ za túto skutočnosť nezodpovedá a zásielku eviduje ako vybavenú.
Ak Zákazník uviedol zlý alebo neúplný telefonický kontakt alebo adresu a z tohto dôvodu mu nebolo možné doručiť zásielku, prevádzkovateľ za túto vzniknutú situáciu nezodpovedá a zásielka je evidovaná ako vybavená.
Objednaný tovar expedujeme spravidla do troch pracovných dní. V prípade, že tovar k Príjemcovi nebude môcť od nás odísť v priebehu 5 pracovných dní, budeme Zákazníka čo najskôr informovať.
Po prevzatí zásielky je možné do 14 dní nám ju na vlastné náklady vrátiť na našu adresu Alfa & Omega, s.r.o., Dolná Tížina 286, 013 04 Dolná Tížina
Peniaze za zaplatený tovar Vám budú vrátené.

Statusy objednávok:

Nová – objednávku evidujeme

Potvrdená – objednávku potvrdzujeme a tovar sa zaväzujeme dodať

Rozpracovaná – objednávku dopĺňame o tovar, ktorý nebol na sklade

Vybavená – Objednávka je odoslaná

Neuhradená – neevidujeme úhradu objednávky

Uhradená – evidujeme úhradu objednávky

Zrušená – objednávka bola zrušená
Zrušenie objednávky:
Objednávku je možné bezplatne stornovať iba pokiaľ má status: Nová objednávka alebo objednávka rozpracovaná. Objednávku je možné zrušiť na telefónnom čísle +421 903 148 094, alebo na emailovej adrese: info@alfaaomega.sk.

Záväzky strán:
Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • dodať správny druh zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene
 • zabaliť zásielku a odoslať ju,
 • v prípade, že nie je možné zásielku doručiť, tak bude informovať Zákazníka a dohodne s ním ďalší postup,
 • zabezpečiť vyhotovenie a odoslanie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,
 • všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie.

Zákazník sa zaväzuje:

 • objednať produkt stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa,
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu doručenia, prípadne inej špecifikácie adresy doručenia,
 • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo,
 • súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej zásielky (ak Príjemca odmietne zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná – nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu) ako vybavenej.

Neprevzatie tovaru s platbou cez banku

V prípade, že sa nám zásielka vráti ako neprevzatá a máte naďalej o tovar záujem, napíšte nám na info@alfaaomega.sk, popíšte problém a napíšte číslo objednávky so žiadosťou o opätovné doručenie. Opätovné doručenie bude možné iba po úhrade poplatku 2 € na účet Prevádzkovateľa s uvedeným variabilného symbolu pôvodnej objednávky. Zásielky nad 7 kg riešime individuálne.

Osobný odber

Vo výnimočných prípadoch umožňujeme Zákazníkom osobný odber v našej kancelárii v Dolnej Tížine. Osobný odber je možný iba po zadaní požiadavky na email: info@alfaaomega.sk, resp. telefonickým kontaktom na číslo +421 903 148 094.
V tomto prípade však môže byť Zákazník požiadaný o časovú informáciu o presnom vyzdvihnutí tovaru.

Podmienky spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ webových stránok dostupných na www.alfaaomega.sk s cieľom ochrany Vašich práv dodržiava nasledovné pravidlá pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „Nariadenie.“

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavenia objednávky, t.j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu – faktúry, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, prijatie úhrady za náš tovar. Právny základom takéhoto spracúvania osobných údajov je plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej s Vami prostredníctvom nášho internetového obchodu. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
Príjemcom je v zmysle Nariadenia každá osoba, ktorej poskytujeme Vaše osobné údaje. Robíme to vždy iba vtedy, keď nám to dovoľujú práve predpisy a keď to je nevyhnutné na kvalitné poskytovanie služieb pre Vás. V súčasnosti prichádzajú do úvahy nasledovné kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytované Vaše osobné údaje:
administrátori, ktorí pracujú pre nás, ale formálne nie
sú našimi zamestnancami
prepravné spoločnosti, ako napr. Slovenská pošta, a. s.
Všetci príjemcovia sú zaviazaní dodržiavať právne predpisy za účelom ochrany Vašich osobných údajov. Príjemcovia tiež nesmú použiť osobné údaje na žiaden iný účel.
Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky alebo na účely archivácie, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a je to dovolené s ohľadom na zásadu obmedzenia účelu podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Po skončení účelu spracúvania Vaše údaje následne vymažeme. Takýto postup sú povinné dodržiavať aj osoby s nami spolupracujúce (t.j. príjemcovia Vašich osobných údajov).

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie
Ak je účelom spracúvania vybavenie Vašej objednávky, tieto údaje aktívne spracúvame len do vybavenia Vašej objednávky. Následne sú archivované pre prípad daňovej kontroly po dobu maximálne 10 rokov od uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Oprávnenie spracúvať osobné údaje je dané v prípade ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje
Pre vybavenie Vašich objednávok nevyhnutne potrebujeme, aby ste nám o sebe poskytli osobné údaje, bez ktorých nevieme objednávku vybaviť. Ak nám nechcete tieto osobné údaje poskytnúť, tak Vám žiaľ nevieme riadne dodať objednaný tovar.

Reklamácie:
Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky Príjemcovi.
Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu alebo produktov a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote.

Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky na čísle +421 903 148 094
 • Emailom: info@alfaaomega.sk
 • Poštou na adrese: Alfa a Omega, s.r.o., Dolná Tížina 286, 013 04 Dolná Tížina

V prípade, že Prevádzkovateľ je zodpovedný za reklamáciu, vyrieši ju k vašej spokojnosti. Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

Odstúpenie od zmluvy:

Po prevzatí zásielky je možné nám ju do 14 dní na vlastné náklady vrátiť na našu adresu: Alfa a Omega, s.r.o., Dolná Tížina 286, 013 04 Dolná Tížina. Peniaze za zaplatený tovar Vám budú vrátené na číslo bankového účtu uvedené v písomnej alebo emailovej reklamácii.

 

Od zmluvy nie je možné zo zákazníkovej strany odstúpiť v nasledovných prípadoch:

Bližšie informácie: Zákon 102/2014
Zmena obchodných podmienok

Prevádzkovateľ sa riadi novými obchodnými podmienkami vždy od dátumu ich zverejnenia na stránke www.alfaaomega.sk.

Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR.
Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z. z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25. mája 2018.